สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
          2. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเคลื่อนไหว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. เด็กสามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. สังเกตพฤติกรรมการทำท่าทางประกอบเพลง

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/2
หน่วย รู้รอบปลอดภัย
ชั่วโมง รู้รอบปลอดภัย (1) 1 ธ.ค. 2563
เรื่อง รอบรู้ปลอดภัย(1) 1ธ.ค.63
แผนการสอน ครูปาริชาติ ชัยงาม
ครูผู้สอน ครูปาริชาติ ชัยงาม