สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์พื้นเมือง
ชั่วโมง คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง
เรื่อง คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 26 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์