สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นาฏศิลป์พื้นเมือง หมายถึง ศิลปะการแสดงร่ายรำประกอบดนตรี ได้แก่ ระบำ รำ ฟ้อนต่าง ๆ ที่นิยมเล่นกันหรือแสดงกันในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพแวดล้อม ความเชื่อ ศาสนา ภาษา อุปนิสัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น  เป็นมรดกท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

- รู้และเข้าใจความหมาย ที่มาและปัจจัยที่มีผลต่อนาฏศิลป์พื้นเมือง

ด้านทักษะและกระบวนการ

- อธิบายความหมาย ที่มาและปัจจัยที่มีผลต่อนาฏศิลป์พื้นเมือง

ด้านคุณลักษณะ

- ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

- เห็นคุณค่าและความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์พื้นเมือง
ชั่วโมง ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง
เรื่อง ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง 12 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์