สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแสดงนาฏศิลป์ไทย การฃับร้องและปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้  

 ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงรำวงมาตรฐาน

ด้านทักษะ

-ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทย

-เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงนาฏศิลป์ไทยของตนเองและผู้อื่นเจตคติ

เห็นคุณค่าและความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชั่วโมง การขับร้องและปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย
เรื่อง ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน เพลง คืนเดือนหงาย (2) 5 ม.ค. 64
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์