สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชั่วโมง การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบำกฤดาภินิหาร,ระบำไก่
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบำกฤดาภินิหาร,ระบำไก่ 22 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์