สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิจารณ์การแสดงและการบูรณาการนาฏศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

-  ด้านความรู้   รู้และเข้าใจหลักวิจารณ์การแสดงและบูรณาการนาฏศิลป์

-  ด้านทักษะ วิเคราะห์หลักวิจารณ์การแสดงและบูรณาการนาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
ชั่วโมง วิจารณ์การแสดงและการบูรณาการนาฏศิลป์
เรื่อง วิจารณ์การแสดงและการบูรณาการนาฏศิลป์ 15 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์