สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง สร้างสรรค์การแสดงโดนใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเอง และผู้อื่นโดยใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

ด้านความรู้   รู้และเข้าใจองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย

ด้านทักษะ วิเคราะห์องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยที่ตนเองสนใจ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3. เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
ชั่วโมง องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย 1 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์