สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายและประวัติของแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

จำแนก วิเคราะห์ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์

ทักษะ/กระบวนการ

แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค    

เจตคติ

ชื่นชมคุณค่าของนาฏศิลป์พื้นบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

- ความสามารถในการคิด

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ชั่วโมง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค (1) 19 ก.พ. 2564