สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
ชั่วโมง ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน
เรื่อง ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน 5 ก.พ. 2564 (มีสื่อเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล
ครูผู้สอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล