สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- ประวัติรำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน   

- เพลงและลักษณะท่ารำของรำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

- ประวัติรำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน   

ทักษะ/กระบวนการ

- ปฏิบัติท่ารำเพลงงามแสงเดือน

เจตคติ

- ชื่นชมคุณค่ารำวงมาตรฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
ชั่วโมง รำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
เรื่อง รำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน 22 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)