สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รำวงมาตรฐาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

- อธิบายประวัติรำวงมาตรฐาน

ด้านทักษะและกระบวนการ 

- นำเสนอประวัติรำวงมาตรฐาน

ด้านคุณลักษณะ 

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ 

- อธิบายประวัติรำวงมาตรฐาน

ด้านทักษะและกระบวนการ 

- นำเสนอประวัติรำวงมาตรฐาน

ด้านคุณลักษณะ

- รักความเป็นไทย

- ใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
ชั่วโมง รำวงมาตรฐาน
เรื่อง รำวงมาตรฐาน 15 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)