สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- ความหมายและประเภทของนาฏยศัพท์

- การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

นาฏยศัพท์

ทักษะ/กระบวนการ

ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ท่าเบื้องต้น

เจตคติ

นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงานควบคู่กับการอนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านการฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์

การวัดผลและประเมินผล

- ใฝ่เรียนรู้

  - รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่า
ชั่วโมง นาฏยศัพท์
เรื่อง นาฏยศัพท์ 18 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล
ครูผู้สอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล