สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสามารถในการเล่นกีฬาจะทำให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักและเข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น นักเรียนควรได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเล่นกีฬา และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาของตนเองและบุคคลอื่น เพื่อเป็นการฝึกฝนการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป 2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต 3.1 ป.2/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป 2/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมกีฬาได้

2. บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมกีฬาได้

3. บอกโครงสร้างประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นกีฬา

4. เขียนคำศัพท์ได้ตรงกับภาพกิจกรรมกีฬาที่กำหนดให้

5. พูดถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My free time
ชั่วโมง Sports
เรื่อง Sport Time 23 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด