สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีเป็นศิลปะสำคัญแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของมนุษย์  ดังนั้น นักเรียนจึงควรได้รับการการฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับการเล่นดนตรี เพื่อความเข้าใจในความสามารถของตนเองและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.2/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป.2/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ และกลุ่มคำที่ฟัง

ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต 4.1 ป.2/1 ฟัง-พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อเครื่องดนตรีได้

2. ออกเสียงคำศัพท์เครื่องดนตรีได้

3. ถาม–ตอบเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่กำหนดได้

4. ถาม–ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีที่กำหนดได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My free time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง Enjoying Music 11 มี.ค. 2564 (มีบัตรคำ)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด