สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กิจกรรมยามว่างเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของนักเรียน  กิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตได้  ดังนั้นนักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้าง และวิธีการถาม-ตอบเพื่อสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.2/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

ต 3.1 ป.2/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป.2/1 ฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก และเหตุผลที่ชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My free time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง My Hobby (1) 4 มี.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด