สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเล่นในสนามเด็กเล่นเป็นกิจกรรมหนึ่งในความสนใจของเด็กๆ ดังนั้น นักเรียนควรได้เรียนรู้คำศัพท์ และประโยคที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับการเล่นในสนามเด็กเล่น เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบริบทที่นักเรียนคุ้นเคยและมีความสุขสนุกสนานซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.3 ป.2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต 3.1 ป.2/1บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป.2/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์ได้ถูกต้อง

2. พูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลโดยใช้คำศัพท์ “can”ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My free time
ชั่วโมง Hobbies
เรื่อง Have Fun in the Playground (2) 25 ก.พ. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด