สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ และฤดูกาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.2/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.3 ป.2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 4.2 ป.2/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว.

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงประโยคสั้นๆ บรรยายเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศได้

2. บอกข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง The Weather
เรื่อง The Sun Comes Up! 18 ก.พ. 2564 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด