สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการออกคำสั่ง บอกความต้องการของตนเอง ชักชวนหรือห้ามบุคคลปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1ป.2/1ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟัง

ต1.1ป.2/3เลือกภาพตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.2ป.2/1พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต1.2ป.2/3บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง

ต4.1ป.2/1ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความต้องการของตนเองด้วยประโยคง่ายๆได้

2. พูดชักชวนผู้อื่นให้ทำกิจกรรมร่วมกันและตอบรับคำชวนได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง In the Park
เรื่อง In the Park 26 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด