สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องต่าง ๆ และที่ตั้งของเครื่องเรือนภายในบ้านทำให้นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ต 1.2 ป2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

   ต 1.2 ป2/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

   ต 1.3 ป2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

   1. บอกชื่อและที่ตั้งของเครื่องเรือนต่าง ๆ ภายในบ้านได้

   2. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับที่ตั้งของเครื่องเรือนต่าง ๆ ภายในบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around My House
เรื่อง My House 1 (2) 14 ม.ค. 2564 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด