สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การออกเสียงคำศัพท์และการเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับเครื่องดื่มและการสั่งเครื่องดื่มและฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ต1.1ป.2/4ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ

          ต1.2ป.2/1พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

          ต3.1ป.2/1บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

          ต4.1ป.2/1ฟัง-พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. ออกเสียงคำศัพท์ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ราคาอาหารและเครื่องดื่มได้

         2. บอกความหมายคำศัพท์ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายการ ราคาอาหารและเครื่องดื่มได้

         3.พูดถามตอบเกี่ยวกับราคาอาหารในเมนูได้

         4. จัดทำเมนูอาหารได้อย่างสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
ชั่วโมง Menus
เรื่อง Mini Menus 12 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด