สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การออกเสียงคำศัพท์และการเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับรสชาติอาหารและขั้นตอนการทำอาหารและฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.2/1 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง

ต 1.1 ป.2/3เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง

ต 2.1 ป.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

ต 3.1 ป.2/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.2 ป.2/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเครื่องดื่มได้

2. บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเครื่องดื่มได้

3. พูดขั้นตอนการทำเครื่องดื่มได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
ชั่วโมง Choices of Food and Drinks
เรื่อง Making a Drink 5 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด