สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การออกเสียงคำศัพท์และการเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับรสชาติของอาหารและฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ต 1.1 ป.2/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

    ต 1.1 ป.2/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ และกลุ่มคำที่ฟัง

    ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

    ต2.1 ป.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

    ต3.1 ป.2/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1.ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับรสชาติอาหารและบอกความหมายได้

    2. พูดถาม–ตอบ เรื่องรสชาติของอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
ชั่วโมง Choices of Food and Drinks
เรื่อง Tastes of Food 29 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด