สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เรื่องคำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนา สอบถามเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ต1.2ป.2/1พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

   ต1.3ป.2/1พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

   ต2.1ป.2/3เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

   ต3.1ป.2/1บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

   1. บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้

   2.พูดถามตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้

การวัดผลและประเมินผล

1. บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้

2.พูดถามตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
ชั่วโมง Variety of Food and Drinks
เรื่อง Variety of Drinks 3 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด