สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สำนวนไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ 

1. ใบความรู้เรื่อง “สำนวนไทย”

2. บทร้อยกรอง “รวมสำนวนไว้เป็นกลอนสี่”

3. แสดงความคิดเห็น และสรุปข้อคิดเห็น

4. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

5. เขียนสำนวนไทย

ทักษะ

  1. พูด เขียน สำนวนไทยได้
  2. อ่าน เขียน บทร้อยกรอง “รวมสำนวนไว้เป็นกลอนสี่”ได้                                   
  3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้   
  4. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้                                                                                                                                                                                                                                                     

คุณธรรม

  1. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
  3. ความไม่ประมาท

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  2. ประเมินการอ่านเขียน
  3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 นิทานพาเพลิน
ชั่วโมง สำนวนไทย
เรื่อง สำนวนไทย (1) 29 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง