สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยักษ์เล็กกับยักษ์ใหญ่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. เรื่อง “ยักษ์เล็ก” กับ “ยักษ์ใหญ่”
 2. เรื่อง “ประวัติวัดพระเชตุพนฯ”
 3. อ่าน เขียน คำศัพท์ในบทเรียน
 4. แสดงความคิดเห็น และสรุปข้อคิดเห็น                                                                                           

ทักษะ

 1. เล่าเรื่อง “ยักษ์เล็ก” กับ “ยักษ์ใหญ่”ได้
 2. ตอบคำถามบทอ่านเรื่อง “ประวัติวัติวัดพระเชตุพนฯ” ได้
 3. อ่าน เขียน คำศัพท์ในบทเรียนได้
 4. สรุปความรู้ ข้อคิดที่ได้จากบทเรียนได้

คุณธรรม

 1. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. ความไม่ประมาท

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. สังเกตพฤติกรรมการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 นิทานพาเพลิน
ชั่วโมง ยักษ์เล็กกับยักษ์ใหญ่
เรื่อง ยักษ์เล็กกับยักษ์ใหญ่ (1) 25 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง