สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานเรื่อง ยายกะตา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. เรื่อง “ยายกะตา”

2. การแสดงความคิดเห็นและสรุปข้อคิดเห็น

3. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

4. การอ่าน เขียนคำยาก

ทักษะ

  1. เล่าเรื่อง “ยายกะตา”ได้
  2. พูดแสดงความคิดเห็นและสรุปข้อคิดเห็นได้ 
  3. ตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานได้
  4. อ่าน เขียนคำยากได้

คุณธรรม

  1. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
  3. ความไม่ประมาท

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
  2. สังเกตพฤติกรรมการอ่านเขียน
  3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 นิทานพาเพลิน
ชั่วโมง ยายกะตา
เรื่อง ยายกะตา (2) 24 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง