สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานเรื่องแม่ไก่ดื้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. นิทานเรื่อง “แม่ไก่ดื้อ”
 2. พูดแสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสำคัญ                                            
 3. เรียงลำดับเหตุการณ์
 4. ตอบคำถาม

ทักษะ

 1. อ่านนิทาน เรื่อง “แม่ไก่ดื้อ”ได้
 2. พูดแสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสำคัญได้                                            
 3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ 
 4. ตอบคำถามได้

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. ความไม่ประมาท

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 นิทานพาเพลิน
ชั่วโมง แม่ไก่ดื้อ
เรื่อง แม่ไก่ดื้อ (2) 22 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง