สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. บทร้อยกรองเรื่อง “กรรมของนายประกัน”
 2. การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
 3. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
 4. วาดภาพตามจินตนาการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บทร้อยกรองเรื่อง “กรรมของนายประกัน”

2. การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม

3. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

4. การวาดภาพตามจินตนาการ  

ทักษะ

 1. สรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานได้
 2. เขียนแสดงความคิดเห็นของเรื่องที่อ่านได้
 3. เขียนใจความสำคัญของเรื่องได้
 4. วาดภาพตามจินตนาการได้

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. ความไม่ประมาท

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 นิทานพาเพลิน
ชั่วโมง กรรมของนายประกัน
เรื่อง กรรมของนายประกัน (2) 18 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง