สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. การอ่านจับใจความเรื่องที่อ่าน
 2. การเรียงลำดับเหตุการณ์
 3. การเขียนบันทึกการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่านจับใจความเรื่อง “ปลาหมึกไม่ใช่ปลา”
 2. การอ่าน เขียนเรื่อง “เพื่อนเล่นแสนรัก”
 3. การเรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องที่อ่าน
 4. การเขียนบันทึกการอ่าน

ทักษะ

 1. อ่านจับใจความเรื่อง “ปลาหมึกไม่ใช่ปลา” ได้
 2. อ่าน เขียนเรื่อง “เพื่อนเล่นแสนรัก” ได้
 3. เรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องที่อ่านได้
 4. เขียนบันทึกการอ่านได้

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วรรณกรรมสร้างสรรค์
ชั่วโมง เพื่อนเล่นแสนรัก
เรื่อง เพื่อนเล่นแสนรัก (2) 16 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง