สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. บทร้อยกรอง วัวเพื่อนรัก
 2. บทร้อยกรอง ยี่สิบไม้ม้วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่าน เขียนบทร้อยกรอง “วัวเพื่อนรัก”
 2. การอ่าน เขียนบทร้อยกรอง “ยี่สิบไม้ม้วน”
 3. การสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
 4. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ทักษะ

 1. อ่าน เขียนบทร้อยกรอง “วัวเพื่อนรัก” ได้
 2. อ่าน เขียนบทร้อยกรอง “ยี่สิบไม้ม้วน” ได้
 3. สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้
 4. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

คุณธรรม

        1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

        2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วรรณกรรมสร้างสรรค์
ชั่วโมง วัวเพื่อนรัก
เรื่อง วัวเพื่อนรัก (1) 11 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง