สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. การอ่านเรื่อง “โลมาหาความรู้”
 2. การอ่านเรื่อง “นกกระจาบ”
 3. การอ่านและเขียนความหมายของคำศัพท์
 4. การจับใจความ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
 5. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. อ่านจับใจความเรื่อง “โลมาหาความรู้” ได้
 2. อ่านจับใจความเรื่อง “นกกระจาบ” ได้
 3. อ่าน เขียนความหมายของคำศัพท์ได้
 4. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
 5. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

ทักษะ

 1. อ่านจับใจความเรื่อง “โลมาหาความรู้” ได้
 2. อ่านจับใจความเรื่อง “นกกระจาบ” ได้
 3. อ่าน เขียนความหมายของคำศัพท์ได้
 4. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
 5. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ 

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. มีความขยันหมั่นเพียร

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วรรณกรรมสร้างสรรค์
ชั่วโมง โลมาหาความรู้
เรื่อง โลมาหาความรู้ (1) 9 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง