สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. พระบรมราโชวาท
 2. การเขียนบรรยายภาพ
 3. การเขียนแผนผังความคิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่าน สรุปบทความ “พระบรมราโชวาท”
 2. การอ่าน เขียนหน้าที่ของเด็ก
 3. การเขียนบรรยายภาพ
 4. การเขียนแผนผังความคิด

ทักษะ

 1. อ่าน เขียนสรุปบทความ “พระบรมราโชวาท” ได้
 2. อ่านเขียนหน้าที่ของเด็กและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
 3. เขียนบรรยายภาพได้
 4. เขียนแผนผังความคิดได้

คุณธรรม

 1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 2. ความสามัคคี
 3. ความซื่อสัตย์

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วรรณกรรมสร้างสรรค์
ชั่วโมง พระบรมราโชวาท
เรื่อง พระบรมราโชวาท (1) 5 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง