สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานเรื่อง ชายชรากับลาแก่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. บทร้อยกรอง “ความดี ความชั่ว”
  2. การอ่านจับใจความนิทาน เรื่อง “ชายชรากับลาแก่”
  3. การอ่าน เขียนความหมายของบทร้อยกรอง
  4. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ทักษะ

  1. อ่านจับใจความบทร้อยกรอง “ความดี ความชั่ว” ได้
  2. อ่านจับใจความนิทาน เรื่อง “ชายชรากับลาแก่” ได้
  3. อ่าน เขียนความหมายของบทร้อยกรองได้
  4. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่านเขียน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วรรณกรรมสร้างสรรค์
ชั่วโมง ชายชรากับลาแก่
เรื่อง ชายชรากับลาแก่ (2) 4 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง