สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำพ้อง หมายถึงคำที่เขียนหรือออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การใช้คำพ้องรูป พ้องเสียงในการสื่อความหมาย
 2. การเรียบเรียงคำให้เป็นประโยค
 3. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียง เขียนคำพ้องรูปและพ้องเสียงได้ถูกต้อง
 2. เรียบเรียงคำให้เป็นประโยคถูกต้อง
 3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. มีความขยันหมั่นเพียร

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
 3. ทดสอบหลังเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)
ชั่วโมง คำพ้อง
เรื่อง คำพ้อง (2) 2 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง