สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. บทดอกสร้อยนกเอี้ยง
 2. คำที่มีรูปวรรณยุกต์และคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. บทดอกสร้อยนกเอี้ยง
 2. คำที่มีรูปวรรณยุกต์และคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์
 3. การแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงบทดอกสร้อยนกเอี้ยงได้
 2. บอกคำที่มีรูปวรรณยุกต์และคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้
 3. แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ได้
 4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. มีความขยันหมั่นเพียร

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)
ชั่วโมง บทดอกสร้อยนกเอี้ยง
เรื่อง บทดอกสร้อยนกเอี้ยง (2) 25 ก.พ. 2564 (มีใบงานและบทอ่าน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง