สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทดอกสร้อยกาดำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อ่านออกเสียงบทดอกสร้อยกาดำได้ถูกต้อง
  2. นำคำและความหมายของคำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ทักษะ

  1. อ่านออกเสียงบทดอกสร้อยกาดำได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
  2. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม

คุณธรรม

  1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
  2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
  3. อยู่อย่างพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)
ชั่วโมง บทดอกสร้อยกาดำ
เรื่อง บทดอกสร้อยกาดำ (2) 23 ก.พ. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง