สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทอาขยานไก่แจ้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่านออกเสียงบทอาขยานไก่แจ้และไก่แก้ว
 2. การสรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากการอ่านบทดอกสร้อย
 3. การตอบคำถามจากการอ่านบทดอกสร้อย
 4. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงบทดอกสร้อยไก่แจ้และไก่แก้วได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
 2. สรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากการอ่านบทดอกสร้อยได้
 3. ตอบคำถามจากการอ่านบทดอกสร้อยได้
 4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยงาม

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. อยู่อย่างพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)
ชั่วโมง บทดอกสร้อยไก่แจ้
เรื่อง บทดอกสร้อยไก่แจ้ (1) 18 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง