สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตอบคำถาม การสรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. นิทาน เรื่อง มดง่ามกับจักจั่นและผีเสื้อกับผึ้งน้อย
 2. การสรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากการอ่านนิทาน
 3. การตอบคำถามจากการอ่าน เรื่อง มดง่ามกับจักจั่นและผีเสื้อกับผึ้งน้อย

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงเรื่อง มดง่ามกับจักจั่น และผีเสื้อกับผึ้งน้อยได้ถูกต้อง
 2. ตอบคำถามจากการอ่าน เรื่อง มดง่ามกับจักจั่นและผีเสื้อกับผึ้งน้อยได้

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. อยู่อย่างพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
 3. ทดสอบก่อนเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)
ชั่วโมง มดง่ามกับจักจั่น
เรื่อง มดง่ามกับจักจั่น (2) 17 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง