สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สำนวน สุภาษิต พังเพย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่านและเขียนสำนวน สุภาษิต พังเพย
 2. รายละเอียดและการสรุปสาระสำคัญจากการอ่านสำนวน สุภาษิต พังเพย

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงสำนวน สุภาษิต พังเพยถูกต้อง
 2. อ่านและเขียนสำนวน สุภาษิต พังเพยได้ตรงตามความหมาย
 3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
 3. ทดสอบหลังเรียน

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
ชั่วโมง สุภาษิตไทย
เรื่อง สุภาษิตไทย (2) 15 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง