สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. นิทาน เรื่อง โต้งผู้ซื่อสัตย์
 2. การอ่านคำและความหมายของคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง
 3. การแต่งประโยคจากคำที่กำหนด

ทักษะ

 1. อ่านนิทาน เรื่อง โต้งผู้ซื่อสัตย์ ได้ถูกต้อง
 2. อ่านคำและความหมายของคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงได้
 3. แต่งประโยคจากคำที่กำหนดได้
 4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

 1. ความซื่อสัตย์
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
ชั่วโมง โต้งผู้ซื่อสัตย์
เรื่อง โต้งผู้ซื่อสัตย์ (1) 9 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง