สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สระเอะ สระแอะ และไม้ไต่คู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. บทอ่าน เรื่อง ม้าน้ำ
 2. การอ่านและเขียนสะกดคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง
 3. การอ่านเขียนคำและความหมายของคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงบทอ่าน เรื่อง ม้าน้ำได้ถูกต้องชัดเจน
 2. อ่านและเขียนสะกดคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงได้
 3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีความสามัคคี
 3. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
ชั่วโมง มิตรดี ญาติดี
เรื่อง มิตรดี ญาติดี (1) 5 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง