สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สระเอะ สระแอะ และไม้ไต่คู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. บทอ่าน เรื่อง เหมียวหลงทาง
 2. อ่าน เขียนสะกดคำ สระเอะ แอะและไม้ไต่คู้
 3. สรุปสาระสำคัญจากการอ่าน

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงเรื่อง เหมียวหลงทางได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
 2. อ่าน เขียนสะกดคำ สระเอะ แอะและไม้ไต่คู้ได้
 3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. ความเมตตา

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
ชั่วโมง เหมียวหลงทาง
เรื่อง เหมียวหลงทาง (1) 3 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง