สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. การอ่านเขียนบทร้อยกรอง
 2. ความหมายของคำ
 3. การตั้งคำถาม ตอบคำถาม
 4. การสรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. บทร้อยกรอง เรื่อง สุขอยู่ที่ใด
 2. การอ่าน เขียนคำ และบอกความหมายของคำ
 3. การตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
 4. การสรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากการอ่าน

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียง เรื่อง สุขอยู่ที่ใดได้ถูกต้อง
 2. อ่าน เขียนคำและบอกความหมายของคำได้ถูกต้อง
 3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

 1. การไม่เบียดเบียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
ชั่วโมง สุขอยู่ที่ใด
เรื่อง สุขอยู่ที่ใด (1) 1 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง