สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องจากภาพเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยนำรายละเอียดจากภาพเป็นพื้นฐานการเขียน มีการสอดแทรกประสบการณ์และจินตนาการ ให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. หลักการเขียนเรื่องจากภาพ
 2. การเขียนเรื่องจากภาพ
 3. การสนทนาแสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสำคัญ

ทักษะ

 1. เขียนเรื่องสั้นๆ จากภาพได้
 2. แสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสำคัญได้
 3. บอกหลักการเขียนเรื่องจากภาพได้ถูกต้อง

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. ซื่อสัตย์สุจริต

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
ชั่วโมง เขียนเรื่องจากภาพ
เรื่อง เขียนเรื่องจากภาพ (2) 29 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง