สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. ภาษาไทยถิ่น
 2. ภาษาไทยมาตรฐาน
 3. การสนทนาแสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่านและเขียนภาษาไทยถิ่น- ภาษาไทยมาตรฐาน
 2. การสนทนาแสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสำคัญ

ทักษะ

 1. อ่านและเขียนเรื่อง ภาษาไทยถิ่น-ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง 
 2. บอกคำภาษาไทยถิ่น ๔ ภาค ภาคกลาง ภาคเหนือ  ภาคใต้  ภาคอีสานได้

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านและการเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
ชั่วโมง อ่านคล่อง ท้องถิ่น
เรื่อง อ่านคล่อง ท้องถิ่น (2) 25 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง