สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. โพงพาง
 2. ไม้โถกเถก
 3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนและสรุปข้อคิดเห็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. วิธีเล่น โพงพาง และไม้โถกเถก
 2. บทร้องประกอบการเล่น
 3. การแสดงความคิดเห็นและสรุปข้อคิดเห็น

ทักษะ

 1. บอกวิธีเล่น โพงพางได้
 2. อธิบายความเป็นมาของการละเล่น ไม้โถกเกได้
 3. สามารถเล่นโพงพาง และไม้โถกเถกได้

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีความสามัคคี
 3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านและการเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
ชั่วโมง โพงพาง
เรื่อง โพงพาง (2) 21 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง