สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รร อ่านว่า รอ-หัน เป็นพยัญชนะตัว ร สองตัวเขียนติดกัน โดย ร ตัวแรกทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศ ส่วน ร ตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตรา กน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่าน เขียนคำที่ใช้ รร (รอ หัน) ได้
 2. ความหมายของคำ
 3. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ทักษะ

 1. อ่าน เขียนคำที่ใช้ รร (รอ หัน) ได้
 2. เขียนความหมายของคำได้
 3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง

คุณธรรม

 1. มุ่งมั่นในการทำงาน
 2. รักความเป็นไทย
 3. ความซื่อสัตย์

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านและการเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
ชั่วโมง คำที่ใช้ รร (รอหัน)
เรื่อง คำที่ใช้ รร รอหัน (1) 14 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง