สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. วันออกพรรษา วันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา 3 เดือน ของพระภิกษุ ตามคัมภีร์เรียกว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา นั้น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เราเรียกกันว่า "วันออกพรรษา" ตามที่เข้าใจกันทั่วไป
 2. วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน
 3. ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. อ่าน เขียนเรื่อง “วันออกพรรษาและประเพณีตักบาตรเทโว”
 2. การแสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่าน

ทักษะ

 1. อ่าน เขียนเรื่อง “วันออกพรรษาและประเพณีตักบาตรเทโว”ได้
 2. แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน
 3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านและการเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
ชั่วโมง ตักบาตรเทโว
เรื่อง ตักบาตรเทโว (1) 8 ม.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้ บัตรคำและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง