สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำที่มี ฤ ฤๅ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่านเขียนคำที่มีตัว ฤ ฤๅ ฦๅ
 2. การสรุปความรู้เรื่อง คำ ฤ ฤๅ ฦๅ
 3. การนำคำ ฤ  ฤๅ ฦๅ ไปใช้

ทักษะ

 1. อ่านเขียนคำที่มีตัว ฤ  ฤๅ ฦๅ ได้
 2. สรุปการนำคำที่มีตัว ฤ  ฤๅ ฦๅ ได้
 3. นำคำ ฤ ฤๅ ฦๅ ไปใช้ได้ถูกต้อง  

คุณธรรม

 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. มีความสามัคคี

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
ชั่วโมง ฤ ฤา น่าจดจำ
เรื่อง ฤ ฤา น่าจดจำ (2) 7 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง