สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. การอ่านบทร้อยกรอง “ลอยกระทง”
 2. การร้องเพลง “รำวงลอยกระทง”
 3. การแสดงความคิดเห็นสรุปใจความสำคัญ
 4. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. บทร้อยกรอง “ลอยกระทง”
 2. เพลง “รำวงลอยกระทง”
 3. การแสดงความคิดเห็น สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
 4. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ทักษะ

 1. อ่านบทร้อยกรอง “ลอยกระทง” ได้
 2. ร้องเพลง “รำวงลอยกระทง” ได้
 3. แสดงความคิดเห็นและสรุปใจความสำคัญได้
 4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินการอ่านเขียน
 3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
ชั่วโมง ลอยกระทง
เรื่อง ลอยกระทง (1) 4 ม.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้ บัตรคำและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง